Local News 本地新聞

亞省 Pincher Creek 醫院醫生經過鎮議會游說決定維持服務   

2020-07-31 11:43

亞省 Pincher Creek 醫院醫生經過鎮議會游說決定維持服務

由於省政府和亞省醫療協會的合約糾紛仍未解决,亞省 Pincher Creek 醫院醫生 8 月 1 日開始不再參與輪班工作。經過鎮議會游說之後,醫生最後決定維持服務。醫療協會較早前發表聲明,表示部份醫生 8 月份放假,找不到臨時醫生代替。經過議員游說之後,部份醫生同意頂替放假的同事。